– ZAPISY: ks. Piotr Jarosiewicz
 
 
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje w najbliższym roku akademickim kurs ceremoniarza dla ministrantów z parafii diecezji drohiczyńskiej.
 
Celem kursu jest pogłębienie wiedzy liturgicznej ministrantów oraz przygotowanie ich do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.
 
W kursie może uczestniczyć ministrant:
1. będący uczniem co najmniej pierwszej klasy szkoły średniej;
2. dobrze, jeżeli jest już ministrantem w stopniu lektora;
3. zainteresowany liturgią, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.
 
Ceremoniarzem nie może być osoba:
1. sprawiająca trudności wychowawcze;
2. będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
Zasady uczestnictwa:
1. kryterium wieku podane wyżej;
2. kurs trwa od października 2018 do czerwca 2019;
3. kurs ma formę spotkań weekendowych
4. (od godz. 18.00 w piątek do obiadu w niedzielę);
5. każde spotkanie wiąże się z opłatą 70 zł
6. (nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne);
7. ministrant jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
8. ministrant, który nie będzie uczestniczył w spotkaniach zostanie skreślony z listy kandydatów;
9. kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym;
10. formą zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (kartę można kserować, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem)
do 23 września 2018 r. na adres duszpasterstwa
 
Termin pierwszego spotkania: 12-14 października 2018 r. w Drohiczynie
 
Więcej: http://lso-drohiczyn.pl
1